Acte necesare vânzare apartament


Constanța
0748 56 46 10

Acte necesare vânzare apartament

  • acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul);
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc.);
  • documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și încheierea de intabulare în cartea funciară;
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite si taxe locale, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile;
  • certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
  • în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate situația datoriilor față de asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.);
  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.

Lasă un comentariu...